CLÀUSULA DE CONSENTIMENT PER A CORREUS ELECTRÒNICS

CATALÀ

*****AVÍS LEGAL : Aquest missatge i els fitxers que puguin ser adjuntats són confidencials. Els mateixos contenen informació reservada que no pot ser difosa. Si vostè ha rebut aquest correu per error, tingui l’amabilitat d’eliminar-lo del seu sistema i avisar al remitent mitjançant reexpedició a la seva adreça electrònica; no haurà de copiar el missatge ni divulgar el seu contingut a cap persona.

D’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) 15/1999, li comuniquem que la seva adreça de correu electrònic forma part del nostre fitxer automatitzat, titularitat de SOLCAM ENERGIA, S.L.,  la finalitat del qual és la de mantenir el contacte amb vostè. Si vol saber de quina informació disposem de vostè., modificar-la, i si escau, cancel•lar-la, pot fer-lo enviant un escrit a aquest efecte, acompanyat d’una fotocòpia del seu D.N.I. o document acreditatiu equivalent, a la següent adreça: Av. El Prat, 17 – Pol. Ind. El Prat – 43330 RIUDOMS o a través de correu electrònic a info@solcam.es .  Així mateix, és la seva responsabilitat comprovar que aquest missatge o els seus arxius adjunts no continguin virus i, si escau, eliminar-los.

ENVIAMENT d’E-MAILS AMB CARÀCTER PUBLICITARI

La Llei de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic  (Llei 34/2002) (LSSI), en el seu article 21 “Prohibició de comunicacions comercials no sol·licitades realitzades a través del correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalent.”

Estableix el següent :

Queda prohibit l’enviament de comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no haguessin estat sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris de les mateixes.

LSSI :  Amb la finalitat d’enviar-li informació d’ofertes comercials i publicitat dels nostres productes i serveis, i en compliment de lo disposat a la LSSI, sol·licitem l’autorització expressa del destinatari per tal de continuar remetent-li la citada informació per correu electrònic.  En cas de no respondre a aquest correu atorgant el seu consentiment, les dades seran esborrades i no es rebran més missatges des d’aquesta adreça electrònica.”

NOTA : Haurà de posar-se la paraula PUBLI o bé PUBLICITAT a la capçalera del missatge.

CLAUSE CONSENTIMENT FOR ELECTRONIC MAIL

ENGLISH

*****LEGAL NOTICE: This message and the files that can be attached are confidential. They contain sensitive information that cannot be disseminated. If you have received this email in error, please delete it from your system and notify the sender via forwarding to your email address; you must not copy the message or disclose its contents to anyone. According to the data protection act of Personal character (LOPD) 15/1999, we inform you that your email address is part of our automated file to be able to maintain contact with you, owned by SOLCAM ENERGIA, S.L.,  the purpose of which is the keeping in touch with you. If you want to know what information we have about you, modify it, and if is appropriate, cancel it, you can do so by sending a written for this purpose, accompanied by a photocopy of your identity card or equivalent, to the following address document:

Av. El Prat, 17 – Pol. Ind. El Prat – 43330 RIUDOMS or via email to info@solcam.es .  Also, is your responsibility verified that this message or its attachments do not contain viruses and, if appropriate, remove them.

SENDING E-MAILS WITH CHARACTER ADVERTISING

The Law of Services of the Information Society and Electronic Commerce (Law 34/2002) (LSSI), Article 21 “Ban made unsolicited commercial communications via e-mail or equivalent electronic media.”

It provides:

There remains prohibited the sending of advertising or promotional communications by e-mail or another way of electronic equivalent communication that before they had not been requested or expressly authorized by the addressees of the same ones. “

LSSI: In order to send you commercial offers and advertising of our products and services, and in compliance with the provisions of the LSSI, we request for the express consent of the recipient to continue by sending such information by e-mail. If you do not respond to this e-mail giving his consent, data will be deleted and no more messages will be received from this e-mail address.

NOTE: You need to get the word PUBLI or ADVERTISING to the message header.