TEXT LEGAL

De conformitat amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter personal (LOPD) i del Reial decret 1720/2007 (RDLOPD) del Reglament de desenvolupament de la LOPD,  li informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la seva adreça de correu electrònic,  han estat incloses a un fitxer titularitat  de SOLCAM ENERGIA, S.L., NIF B43717487, Inscrita al Registre Mercantil de Lleida, Tom 1.862, Foli 117, Full T26396  Inscripció 1ra, amb  domicili social a: Av. El Prat, 17  Pol. Ind. EL PRAT 43330 RIUDOMS (Tarragona), E-mail info@solcam.es,   amb  la finalitat d’atendre les seves consultes i enviament d’informació relacionada amb els serveis que ofereix  SOLCAM ENERGIA, S.L.


S’informa que les dades poden ser utilitzades per l’enviament de comunicacions comercials, per qualsevol mitjà, relatius a altres serveis de la nostra empresa que puguin ser del seu interès. Si bé  podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça info@solcam.es indicant a l’assumpte “BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ“.

Així mateix, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, d’oposició, en els termes establerts per la Llei Orgànica 15/1999, presentant o enviant una sol·licitud per escrit, dirigida  a : Av. El Prat, 17  Pol. Ind. EL PRAT 43330 RIUDOMS (Tarragona), o a través del correu electrònic a info@solcam.es i acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES“.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

SOLCAM ENERGIA, S.L. està especialment sensibilitzada en la protecció de les dades dels usuaris dels serveis als quals s’accedeix a través del lloc Web.  Mitjançant la present Política de Privacitat [d’ara endavant, la Política] informa als Usuaris de solcam.es del tractament i usos als quals se sotmeten les dades de caràcter personal que es recapten en la Web, amb la finalitat de que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

SOLCAM ENERGIA, S.L. considera essencial garantir la protecció de les dades de caràcter personal per això, amb la finalitat de protegir la intimitat i privadesa de tots els interessats (titulars de les dades), posem de manifest la present Política de Privacitat, comprometent-nos a garantir les exigències legals estipulades en la legislació i reglamentació que sigui aplicable en la matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Així doncs, en compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per mitjà del present document, SOLCAM ENERGIA, S.L.,

informa :

1-Titularitat dels Fitxers

SOLCAM ENERGIA, S.L. amb  domicili social a: Av. El Prat, 17  Pol. Ind. EL PRAT 43330 RIUDOMS (Tarragona), és titular de diferents fitxers que ha inscrit en el Registre General de Protecció de Dades depenent de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i que poden ser consultades  a la  Web http://www.agpd.es.
En concret, les dades recaptades a través de la present Web, s’incorporen al fitxer [AGENDA,CONTACTOS, TERCEROS, CORREO ELECTRONICO, WEB, NEWSLETTER] amb el Codi d’inscripció [2141740409].

2-Recollida i Tractament

El fitxer [AGENDA,CONTACTOS, TERCEROS, CORREO ELECTRONICO, WEB, NEWSLETTER],  té com a principals característiques :

   2.1-Finalitat

La finalitat de la recollida i incorporació de les dades als citats fitxers
consisteixen en:

a. Per al Fitxer [AGENDA,CONTACTOS, TERCEROS, CORREO ELECTRONICO, WEB, NEWSLETTER],  oferir la informació sol·licitada pels interessats en el formulari o qüestionari de la pàgina Web solcam.es

b. Resoldre les qüestions formulades

c. i remetre’ls informació sobre els nostres productes o serveis del portal titularitat de La  SOLCAM ENERGIA, S.L.

   2.2-Encarregat de Tractament

En el cas de que hi hagin tercers que accedeixin a aquest fitxer i amb els quals existeixi obligació de subscriure el contracte que prescriu (l’article 12 de la LOPD). Es signarà aquest contracte sobre els termes que marca el citat article, que regularà contractualment l’ús i la confidencialitat de les dades de caràcter personal, de conformitat amb el que es disposa en la legislació vigent.

   2.3-Consentiment

Mitjançant l’emplenament dels diversos formularis contingut a la  Web esmentada anteriorment, l’interessat presta el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades siguin incorporats al citat fitxer, sent objecte de tractament per la mateixa de conformitat amb la present Política de Privacitat. De la mateixa manera presta consentiment perquè SOLCAM ENERGIA, S.L., trameti informació periòdica i informar dels nostres serveis.
Si bé  podrà en qualsevol moment oposar-se a aquest tipus d’enviaments, enviant un correu electrònic a l’adreça info@solcam.es indicant a  l’assumpte “BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ“.

3-Mesures de Seguretat

SOLCAM ENERGIA, S.L., ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades de caràcter personal legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori dels mateixos.

4-Drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició

Els interessats titulars de les dades contingudes en el fitxer [AGENDA,CONTACTOS, TERCEROS, CORREO ELECTRONICO, WEB, NEWSLETTER],  així com els titulars de dades contingudes en qualsevol dels fitxers titularitat de, SOLCAM ENERGIA, S.L., podran dirigir-se a l’entitat, com a responsable dels fitxers, amb la finalitat de poder exercitar els seus drets d‘accés, rectificació, cancel·lació, i si escau oposició (Drets ARCO) respecte de les dades incorporades en el tractament.  Aquests drets tenen caràcter “personalíssim”, per la qual cosa únicament podran ser exercitats pel propi interessat, o el seu representant legal, prèvia acreditació de la seva identitat, o si escau, de la suficiència de la representació.

A.- El dret d’accés, a exercitar amb periodicitat anual, excepte interès legítim acreditat. En exercitar el dret d’accés, l’interessat podrà optar pels següents sistemes de consulta del fitxer:

– l’enviament d’un correu electrònic a: info@solcam.es
– comunicació per escrit dirigida a  : SOLCAM ENERGIA, S.L.,  Av. El Prat, 17  Pol. Ind. EL PRAT 43330 RIUDOMS (Tarragona)

SOLCAM ENERGIA, S.L., procedirà a notificar la seva decisió en el termini d’un mes. Si fos en sentit afirmatiu, l’interessat podrà accedir a la referida informació en el termini dels 10 dies següents a la seva notificació.

B.- El dret de rectificació i cancel·lació podran ser exercitats, conformement a les següents previsions, sempre que l’interessat consideri que les dades recollides en els nostres fitxers són inexactes, incomplets, inadequats o excessius. En aquest  cas, podrà exercitar-los a través d’algun dels mitjans anteriorment previstos.

SOLCAM ENERGIA, S.L., procedirà a la rectificació o cancel·lació dins dels 10 dies següents al de la recepció de la sol·licitud

5-Canvi de Normativa

SOLCAM ENERGIA, S.L., es reserva el dret de modificar la present política amb l’objecte d’adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials així com les que poguessin derivar-se de “codis tipus” existents en la matèria. Tals canvis seran comunicats amb l’antelació que sigui necessària a la nostra pàgina Web, sense perjudici de reclamar el consentiment necessari dels afectats quan aquest no es considerés atorgat conformement als termes de la present política.

Qualsevol dubte, pregunta o comentaris que pogués albergar amb referència a la present normativa, no dubti a consultar-les dirigint la seva comunicació sobre aquest tema a :  info@solcam.es