Què és l’energia solar?

L’estalvi energètic i el medi ambient són factors principals dintre d’un desenvolupament sostenible, actualment a l’ordre del dia.
Avanços dintre del camp de les energies renovables, i en concret de l’energia solar, tant fotovoltaica com tèrmica, fan que professionals i usuaris necessitin introduir-se dintre d’aquest nou món, d’estalvi i compromís amb el medi, sense deixar de costat el confort i les tecnologies aplicades a l’habitatge.
L’ús d’energies renovables, i en concret de l’energia solar, tenen un paper molt destacat en un canvi social necessari respecte l’entorn. Es tracta d’un tipus d’energia neta amb un mínim impacte mediambiental.
El Sol és una font d’energia neta, inesgotable i gratuïta. La seva transformació en calor o electricitat es pot dur a terme en el mateix lloc de consum.
L’energia solar tèrmica, que s’obté a través de captadors solars, s’utilitza per a aplicacions tan diverses com produir aigua calenta sanitària, calefacció o climatitzar piscines.
L’energia solar fotovoltaica permet transformar en electricitat la radiació solar a través d’una cèl•lula fotovoltaica que converteix l’energia del sol en electricitat.
Aquesta energia elèctrica sostenible té diferents usos i aplicacions: des del funcionament d’aparells de baix consum fins a l’electrificació d’habitatges o nuclis de població aïllats, així com senyals de trànsit o indicadores, comunicacions o enllumenat públic.

Per un consum sostenible

L’actual model energètic, basat en la crema de combustibles fòssils i en l’energia nuclear, és insostenible. Aquest sistema centrat en les energies no renovables comporta una sèrie de problemes de difícil solució: la contaminació ambiental, la dependència de l’exterior per part dels països no productors d’energies fòssils, l’esgotament en un període relativament curt de les reserves mundials de petroli, carbó i gas, o la generació de residus radioactius i la possibilitat d’accidents nuclears.
La suma dels hàbits quotidians en el consum de l’energia per part de tots nosaltres també es fa notar directament o indirectament en el medi, ja sigui exhaurint recursos, incrementant la producció de residus, etc. Per això és important prendre consciència d’aquest fet i adoptar uns hàbits respectuosos amb el medi ambient i amb nosaltres mateixos.

Visió de futur

La societat actual utilitza l’energia com si no existissin límits, però sí que existeixen. En aquest sentit, un dels majors problemes ambientals als quals el món s’enfronta és el canvi climàtic, al que la comunitat internacional ha reaccionat, com a primer pas, assumint un compromís de reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle a través del Protocol de Kyoto.
Però malgrat la seva importància, el compliment de Kyoto no és una solució suficient: hem de pensar que tres quartes parts de les emissions de CO2 a l’atmosfera són causades per la crema de combustibles fòssils. L’única alternativa a aquest model es troba en el foment de les energies renovables i suposa implicar a la ciutadania i fer-la conscient del paper tan important que pot jugar a través de l’estalvi i l’ús racional de l’energia.