Energia solar Fotovoltaica

L’energia fotovoltaica és aquella que aprofita directament els raigs solars per a produir electricitat. Les plaques fotovoltaiques, necessàries per a captar la radiació solar, produeixen corrent continu, com les piles. Moltes aplicacions -electrònica, bombetes, motors- poden emprar aquest tipus de corrent, que és l’única que pot ser emmagatzemada a bateries. Quan les plaques es connecten a la xarxa elèctrica, o quan treballen en paral·lel a aquesta, és necessari convertir el corrent continu en altern amb uns inversors de corrent. Aquesta energia elèctrica sostenible té diferents usos i aplicacions: des del funcionament d’aparells de baix consum fins a l’electrificación d’habitatges o nuclis de població aïllats, així com senyals de trànsit o indicadors, les comunicacions o l’enllumenat públic.
SolCam oferix dos tipus d’instal·lacions: els sistemes autònoms, que generen energia al mateix punt de consum i no estan connectats a la xarxa elèctrica i els sistemes connectats a la xarxa elèctrica, que permeten cedir o vendre a la xarxa elèctrica tota o una part de l’electricitat produïda.
Molts anys d’experiència realitzant instal·lacions fotovoltaiques garanteixen una solució econòmica, fiable i adequada per a cada cas; les nostres instal·lacions tenen baix manteniment i no presenten avaries.
Les instal·lacions connectades a xarxa són una inversió òptima a mig i llarg termini, donades les subvencions i crèdits tous atorgats des de diferents institucions.

Consells per a l’estalvi energètic

Solcam aconsella algunes mesures per a l’estalvi d’energia elèctrica.
No utilitzar radiadors elèctrics per a calefacció.
 Instal·lar bombetes de baix consum.
Optar pels electrodomèstics que tenen menor consum encara que siguin més cars. Una nevera, per exemple, funciona totes les hores de l’any, així que l’estalvi energètic serà molt important.
Utilitzar aigua calenta procedent d’una caldera per a l’alimentació del rentaplats.
Utilitzar una rentadora bitèrmica, que permet utilitzar aigua calenta de la caldera o aigua freda de la xarxa segons el tipus de rentat.

Informació complementària

L’energia fotovoltaica té un gran futur com sistema autònom de subministrament elèctric a zones amb baixa densitat de població, i com a sistema connectat a la xarxa a les ciutats. En el primer cas, la generació es realitza al lloc de consum, evitant les costoses línies de transmissió d’electricitat. També és una bona fórmula en aplicacions de poca potència allunyades de la xarxa -senyalització, comunicació- o integrada a edificis formant part de finestres, parets o teulades.
La generació fotoelèctrica no produeix contaminació ni soroll, i pot tenir una potència que oscil·la des de pocs Watts fins a molts MegaWatts, ja sigui a centrals específiques o integrades en grans edificis.
Com succeeix amb la tecnologia solar tèrmica, la fotovoltaica ja es troba en un estat molt més madur de desenvolupament, també compta amb una rendibilitat prou alta com per a recuperar la inversió inicial a mig termini i permet acollir-se a subvencions per a reduir les despeses d’instal·lació. Malgrat tot, s’enfronta amb la mateixa problemàtica que l’energia solar tèrmica: el gran desconeixement, per part del la major part de la societat, de les seves aplicacions i les possibles ajudes per a l’amortització de les despeses inicials.