Habilitació al programa SOLCASA

SOLCAM ja està habilitada per IDAE com entitat col·laboradora al programa SOLCASA amb empreses del sector de l’energia solar tèrmica en edificis.

Dintre del marc del Pla d’Energies Renovables a Espanya 2005-2010″, el 19 de maig de 2010 va ser publicada al “Boletín Oficial del Estado” la Resolució de la Presidència de l’ “Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía”, per la que s’estableix la convocatòria i bases corresponents per a l’habilitació d’empreses al Programa SOLCASA, d’energia solar tèrmica en edificis.

Aquest Programa pretén establir un sistema de finançament que impulsi una oferta de qualitat i adaptada a les necessitats dels usuaris d’aigua calenta i climatització en edificis, utilitzant energia solar tèrmica.

Per a la financiació dels projectes presentats per les empreses habilitades que compleixin amb els requisits del Programa, l’ IDAE ha disposat un presupost específic per import de 5.000.000 euros.

Comparteix: