360m2 de solar térmica para el calentamiento de agua

La empresa Tradilo Inversiones, ubicada en el Polígono Industrial de Constantí y dedicada al lavado de cisternas de camiones con agua caliente a alta presión, ha puesto en marcha una instalación solar térmica. Diseñada y ejecutada por…

Sistema aerotèrmic al Palau de l'Abat

El Monestir de Poblet ha posat en marxa una instal·lació d’aerotèrmia per a la calefacció  del Palau de l’Abat. Dissenyada i executada per l’empresa Solcam Energia S.L., la instal·lació escalfa l’aigua que s’utilitza al sistema…

Sistema aerotérmico en el Palau de l'Abat

El Monasterio de Poblet ha puesto en marcha una instalación de aerotérmica para la calefacción del Palacio del Abad. Diseñada y ejecutada por la empresa Solcam Energía SL, la instalación calienta el agua que se utiliza en el sistema de…

Classificació Empresarial

SOLCAM ha estat classificada i habilitada com a empresa contractista d'obres i serveis amb l'Administració Pública als següents grups i subgrups: Obres I1 enllumenats, il·luminacions i balises lluminoses. I2 centrals de producció…

Clasificación Empresarial

SOLCAM ha sido clasificada y habilitada como empresa contratista de obras y servicios con la Administración Pública a los siguientes grupos y subgrupos: Obras I1 alumbrados, iluminaciones y balizas luminosas. I2 centrales de producción…

Coberta vegetal

Barcelona impulsa els terrats vius i les cobertes verdes, a Solcam ja hem fet la feina. Aquesta és la coberta de l'Hotel Colon, davant la Catedral. S'anomena coberta verda o enjardinada a la coberta a la qual la capa exterior de cobertura…

Cubierta vegetal

Barcelona impulsa las azoteas vivos y las cubiertas verdes en Solcam ya hemos hecho el trabajo. Esta es la cubierta del Hotel Colon, frente a la Catedral. Se llama cubierta verde o ajardinada en la cubierta a la que la capa exterior de cobertura…

Fotovoltaica autoconsum

Solcam entrega  la nova instal·lació fotovoltaica a l'Autoritat Portuària de Tarragona, instal·lada sobre l'edifici del Punt d’Inspecció Fronterer (PIF). Dissenyada i executada per Solcam, la instal·lació permet la generació d’electricitat…

Fotovoltaica autoconsumo

Solcam entrega la nueva instalación fotovoltaica a la Autoridad Portuaria de Tarragona, instalada sobre el edificio del Punto de Inspección Fronterizo (PIF). Diseñada y ejecutada por Solcam, la instalación permite la generación de electricidad…

Habilitació al programa SOLCASA

SOLCAM ja està habilitada per IDAE com entitat col·laboradora al programa SOLCASA amb empreses del sector de l'energia solar tèrmica en edificis. Dintre del marc del Pla d'Energies Renovables a Espanya 2005-2010", el 19 de maig de…